Vaststellingsovereenkomst Voorbeeld

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TOT BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ………………………, gevestigd en kantoorhoudende tevaststellingsovereenkomst (…………) ……………, aan de ……………, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur/advocaat, de heer, mevrouw …………………….,
hierna te noemen als werkgever,
en
2. Dhr/Mw ………………, geboren op ……………, wonende te (………) ……, aan de
……………, hierna te noemen als werknemer;
hierna gezamenlijk te noemen: partijen;

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
a. werknemer met ingang van _____________ voor onbepaalde tijd in dienst is
getreden bij werkgever en laatstelijk werkzaam is in de functie van
_________________;
b. het huidige salaris van werknemer € ___________ bruto per maand bedraagt,
gebaseerd op een arbeidsduur van __________ uren per week, nog te
vermeerderen met 8% vakantietoeslag;
c. werkgever wegens bedrijfseconomische redenen het initiatief heeft genomen om te
komen tot beëindiging van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. Naar
het oordeel van werkgever is een verdere, voortzetting van de
arbeidsovereenkomst niet meer mogelijk. De directie heeft serieus geprobeerd om werknemer binnen de organisatie van werkgever te herplaatsen in een andere, passende functie, maar helaas heeft dat niet tot een passende oplossing geleid;
d. werkgever aan werknemer geen verwijt maakt ter zake de ontstane situatie;
e. er bovendien geen sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678
Burgelijk Wetboek;
f. werkgever en de werknemer gezien het bovenstaande met elkaar in overleg zijn
getreden over de wijze waarop de beëindiging van het dienstverband wordt
afgewikkeld. Werkgever heeft werknemer tijd voor beraad gegund en geadviseerd
zich juridisch te laten informeren, dan wel zich door een gemachtigde te laten
bijstaan;
g. de beëindiging van de arbeidsrelatie geen verband houdt met een opzegverbod als
bedoeld in de artikelen 7:647, 7:648, 7:649, 7:670 en 7:670a BW of enig ander
verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1. Einde arbeidsovereenkomst (met wederzijds goedvinden)
1.1 De arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van werkgever en met in acht name van de
opzegtermijn per_______________, hierna te noemen de einddatum.
Optioneel
2. Werkzaamheden en verlof
2.1 Werknemer wordt vanaf ondertekening van deze overeenkomst tot aan de einddatum
vrijgesteld van werkzaamheden, met behoud van haar volledige loon.
einde optioneel
3. Afwikkeling arbeidsovereenkomst
Binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst betaalt werkgever aan
werknemer de eindafrekening uit, waarin de aan werknemer pro rato nog toekomende
emolumenten zoals vakantietoeslag en niet genoten vakantiedagen zijn betrokken,
onder verstrekking van een deugdelijke specificatie;
4. Uitkering krachtens sociale verzekeringswetten
4.1 In geval van een aanvraag door de werknemer van een uitkering op grond van een
sociale zekerheidsregeling zoals de WW, staat het werknemer vrij om aan de
uitvoeringsinstelling een kopie van deze overeenkomst te overhandigen. De werkgever
zal al datgene doen wat redelijkerwijs binnen haar mogelijkheden ligt om te bevorderen
dat de door werknemer verzochte uitkering aan haar zal worden verstrekt. Werkgever
kan echter niet garanderen dat werknemer daadwerkelijk een uitkering verkrijgt.
Werkgever is dan ook niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het al dan niet
verkrijgen van een uitkering door werknemer.
5. Ontslagvergoeding
De werkgever zal in het kader van de beëindiging van het dienstverband aan de
werknemer een vergoeding voldoen ten bedrage van € _______________bruto. De
voormelde bruto vergoeding zal uiterlijk binnen twee weken na de einddatum worden
betaald, op een nader door werknemer aan te geven wijze, mits fiscaal toelaatbaar.
6. Getuigschrift en referenties
Aan werknemer zal op diens verzoek een positief en bruikbaar getuigschrift worden
overhandigd. Desgevraagd zullen positieve referenties verstrekt worden.
7.. Goederen werkgever
Uiterlijk op de dag voorafgaand aan de einddatum zal werknemer alle aan werkgever
toebehorende goederen die op dat moment nog in haar/hem bezit zijn, in goede staat aan
werkgever retourneren, door deze goederen feitelijk in deugdelijke staat te bezorgen aan het adres_____________________________________________
8. Geheimhoudingsbeding
8.1 Werknemer blijft wel/niet gebonden aan het geheimhoudingsbeding zoals
neergelegd in artikel_____ van de ______________.

Plaats en datum:

(Werkgever) ……………. (Werknemer) ………………….

Bronvermelding: http://www.vaststellingsovereenkomst.org